شهرستان مشگین شهر

شهرستان مشگین شهر
بخش ارشق
ارشق شمالی 0
ارشق مرکزی 1
بخش قصابه
شعبان 0
مشگین غربی 1
بخش مرادلو
ارشق غربی 1
صلوات 1
یافت 0
بخش مرکزی
دشت 62
مشگین شرقی 65
بخش مشگین شرقی
قره سو 2
لاهرود 9
نقدی 3