شهرستان نیر

شهرستان نیر
بخش کوراییم
مهماندوست
یورتچی شرقی
یورتچی غربی
بخش مرکزی
دورسونخواجه
رضاقلی قشلاق