شهرستان نیر

شهرستان نیر
بخش کوراییم
مهماندوست 3
یورتچی شرقی 4
یورتچی غربی 7
بخش مرکزی
دورسونخواجه 2
رضاقلی قشلاق 6