شهرستان پارس آباد

شهرستان پارس آباد
بخش اسلام آباد
اسلام آباد
شهرک
بخش اصلاندوز
اصلاندوز
قشلاق غربی
بخش تازه کند
تازه کند
محمودآباد
بخش مرکزی
اولتان
ساوالان