شهرستان پارس آباد

شهرستان پارس آباد
بخش اسلام آباد
اسلام آباد 3
شهرک 0
بخش اصلاندوز
اصلاندوز 2
قشلاق غربی 1
بخش تازه کند
تازه کند 0
محمودآباد 0
بخش مرکزی
اولتان 36
ساوالان 17