شهرستان گرمی

شهرستان گرمی
بخش انگوت
انگوت شرقی 4
انگوت غربی 2
پائین برزند 1
بخش مرکزی
اجارودشمالی 7
اجارودغربی 5
اجارودمرکزی 0
انی 43
بخش موران
آزادلو 0
اجارودشرقی 5