شهرستان اصفهان

شهرستان اصفهان
بخش بن رود
رودشت شرقی 2
گاوخونی 8
بخش جرقویه سفلی
جرقویه سفلی 2
جرقویه وسطی 3
بخش جرقویه علیا
جرقویه علیا 2
رامشه 1
بخش جلگه
امامزاده عبدالعزیز 20
رودشت 8
بخش کوهپایه
تودشک 2
جبل 83
زفره 0
سیستان 46
بخش مرکزی
براآن جنوبی 5
براآن شمالی 4
جی 585
قهاب جنوبی 20
قهاب شمالی 137
کراج 1508
محمودآباد 127
اصفهان 7602