شهرستان بوئین ومیاندشت

شهرستان بوئین ومیاندشت

شهرستان بوئین ومیاندشت
بخش کرچمبو
کرچمبوجنوبی 1
کرچمبوشمالی 0
بخش مرکزی
سردسیر 1
ییلاق 0
گرجی 56