بخش مرکزی

بخش مرکزی
ماربین سفلی 513
ماربین علیا 66
ماربین وسطی 117