شهرستان خوروبیابانک

شهرستان خوروبیابانک

شهرستان خوروبیابانک
بخش مرکزی
بیابانک
جندق
نخلستان