شهرستان خوروبیابانک

شهرستان خوروبیابانک

شهرستان خوروبیابانک
بخش مرکزی
بیابانک 393
جندق 5
نخلستان 19