بخش مرکزی

بخش مرکزی
بیابانک 393
جندق 5
نخلستان 19