بخش مرکزی

بخش مرکزی
قمبوان 11
موسی آباد 54
همگین 4