شهرستان فریدن

شهرستان فریدن

شهرستان فریدن
بخش زنده رود
قره بیشه 0
ورزق 5
بخش مرکزی
دالانکوه 62
زاینده رود شمالی 0
ورزق جنوبی 0