شهرستان فریدن

شهرستان فریدن

شهرستان فریدن
بخش زنده رود
قره بیشه
ورزق
بخش مرکزی
دالانکوه
زاینده رود شمالی
ورزق جنوبی