شهرستان نائین

شهرستان نائین

شهرستان نائین
بخش انارک
چوپانان 5
بخش مرکزی
بافران 179
بهارستان 2
کوهستان 4
لای سیاه 3