شهرستان فردیس

شهرستان فردیس

شهرستان فردیس
بخش مرکزی
فردیس
وحدت
بخش مشکین دشت
فرخ آباد
مشکین آباد