شهرستان فردیس

شهرستان فردیس

شهرستان فردیس
بخش مرکزی
فردیس 774
وحدت 78
بخش مشکین دشت
فرخ آباد 6
مشکین آباد 163