شهرستان آبدانان

شهرستان آبدانان
بخش سراب باغ
سراب باغ
وچ کبود
بخش کلات
آب انار
مورموری
بخش مرکزی
جابرانصار
ماسپی