شهرستان آبدانان

شهرستان آبدانان
بخش سراب باغ
سراب باغ 2
وچ کبود 0
بخش کلات
آب انار 2
مورموری 2
بخش مرکزی
جابرانصار 3
ماسپی 2