شهرستان ایلام

شهرستان ایلام
بخش سیوان
علیشروان 2
میش خاص 3
بخش مرکزی
ده پائین 2
کشوری 2
ایلام 833
بخش چوار
ارکوازی 4
بولی 0