شهرستان دهلران

شهرستان دهلران
بخش زرین آباد
سیدابراهیم 3
سیدناصرالدین 2
بخش سراب میمه
تختان 0
گوراب 2
بخش مرکزی
اناران 213
بخش موسیان
ابوغویر 1
دشت عباس 9
نهرعنبر 3