شهرستان ملکشاهی

شهرستان ملکشاهی

شهرستان ملکشاهی
بخش مرکزی
شوهان 0
چمزی 0
بخش گچی
کبیرکوه 1
گچی 0