شهرستان دیر

شهرستان دیر
آبدان
آبدان 2
بخش بردخون
بردخون 1
بخش مرکزی
اولی 8
حومه 1