شهرستان دیر

شهرستان دیر
آبدان
آبدان
بخش بردخون
بردخون
بخش مرکزی
اولی
حومه