شهرستان تهران

شهرستان تهران
بخش آفتاب
آفتاب 168
خلازیر 101
بخش کن
سولقان 41
بخش مرکزی
سیاهرود 96
تهران
منطقه ۱ شهر تهران 2127
منطقه ۴ شهر تهران 1775
منطقه ۲ شهر تهران 2536
منطقه ۳ شهر تهران 1923
منطقه ۲۰ شهر تهران 1462
منطقه ۱۵ شهر تهران 1526
منطقه ۱۴ شهر تهران 2050
منطقه ۱۳ شهر تهران 711
منطقه ۸ شهر تهران 1204
منطقه ۷ شهر تهران 1678
منطقه ۶ شهر تهران 1345
منطقه ۱۹ شهر تهران 677
منطقه ۱۶ شهر تهران 1313
منطقه ۱۱ شهر تهران 1892
منطقه ۱۲ شهر تهران 2236
منطقه ۱۰ شهر تهران 1627
منطقه ۱۷ شهر تهران 1051
منطقه ۱۸ شهر تهران 1308
منطقه ۲۱ شهر تهران 670
منطقه ۲۲ شهر تهران 703
منطقه ۵ شهر تهران 1590
منطقه ۹ شهر تهران 956