شهرستان دماوند

شهرستان دماوند

شهرستان دماوند
بخش رودهن
آبعلی 83
مهرآباد 86
بخش مرکزی
ابرشیوه 12
تاررود 104
جمع آبرود 70