شهرستان ری

شهرستان ری
بخش خاوران
خاوران شرقی 7
خاوران غربی 8
بخش فشاپویه
حسن آباد 125
کلین 15
بخش قلعه نو
قلعه نو 29
چاله طرخان 12
بخش کهریزک
کهریزک 293
بخش مرکزی
غنی آباد 34