شهرستان ری

شهرستان ری
بخش خاوران
خاوران شرقی
خاوران غربی
بخش فشاپویه
حسن آباد
کلین
بخش قلعه نو
قلعه نو
چاله طرخان
بخش کهریزک
کهریزک
بخش مرکزی
غنی آباد