شهرستان پاکدشت

شهرستان پاکدشت

شهرستان پاکدشت
بخش شریف آباد
جمال آباد 1
شریف آباد 12
کریم آباد 0
بخش مرکزی
حصارامیر 8
فرون آباد 2
فیلستان 79