شهرستان بشرویه

شهرستان بشرویه

شهرستان بشرویه
بخش ارسک
ارسک
رقه
بخش مرکزی
علی جمال