شهرستان بشرویه

شهرستان بشرویه

شهرستان بشرویه
بخش ارسک
ارسک 1
رقه 0
بخش مرکزی
علی جمال 49