بخش مرکزی

بخش مرکزی
القورات 6
باقران 29
شاخن 1
شاخنات 20
فشارود 0
کاهشنگ 0
بیرجند 227