شهرستان خوسف

شهرستان خوسف
بخش جلگه ماژان
براکوه 1
جلگه ماژان 2
قلعه زری 19
بخش مرکزی
خور 2
خوسف 8