شهرستان درمیان

شهرستان درمیان
بخش قهستان
فخرود
قهستان
بخش مرکزی
درمیان
میاندشت
بخش گزیک
طبس مسینا
گزیک