شهرستان درمیان

شهرستان درمیان
بخش قهستان
فخرود 2
قهستان 1
بخش مرکزی
درمیان 0
میاندشت 0
بخش گزیک
طبس مسینا 1
گزیک 3