شهرستان طبس

شهرستان طبس
بخش دستگردان
دستگردان 19
بخش دیهوک
دیهوک 5
بخش مرکزی
منتظریه 6
نخلستان 1
پیرحاجات 1
گلشن 404