شهرستان قائنات

شهرستان قائنات
بخش سده
آفریز 31
سده 6
پسکوه 0
بخش مرکزی
قائن 45
مهیار 0
پیشکوه 0
بخش نیمبلوک
کرغند 0
نیمبلوک 4