شهرستان باخرز

شهرستان باخرز
بخش بالاولایت
اشتین 0
بالاولایت 2
بخش مرکزی
دشت ارزنه 17
مالین 2