شهرستان بردسکن

شهرستان بردسکن
بخش انابد
درونه 0
صحرا 0
بخش شهرآباد
جلگه 0
شهرآباد 5
بخش مرکزی
کنارشهر 53
کوهپایه 2