شهرستان بینالود

شهرستان بینالود

شهرستان بینالود
بخش شاندیز
ابرده 6
شاندیز 73
بخش طرقبه
جاغرق 30
طرقبه 82