شهرستان تایباد

شهرستان تایباد

شهرستان تایباد
بخش مرکزی
کرات 1
پائین ولایت 40
بخش میان ولایت
دشت تایباد 1
کوهسنگی 0