شهرستان تربت جام

شهرستان تربت جام
بخش بوژگان
دشت جام
هریرود
بخش صالح آباد
باغ کشمیر
صالح آباد
بخش مرکزی
جامرود
جلگه موسی آباد
میان جام
بخش نصرآباد
بالاجام
کاریزان
بخش پائین جام
زام
گل بانو