شهرستان تربت جام

شهرستان تربت جام
بخش بوژگان
دشت جام 2
هریرود 2
بخش صالح آباد
باغ کشمیر 1
صالح آباد 0
بخش مرکزی
جامرود 0
جلگه موسی آباد 0
میان جام 57
بخش نصرآباد
بالاجام 0
کاریزان 0
بخش پائین جام
زام 2
گل بانو 2