شهرستان تربت حیدریه

شهرستان تربت حیدریه
بخش بایگ
بایگ 1
بخش جلگه رخ
بالارخ 0
میان رخ 3
پائین رخ 1
بخش کدکن
رقیچه 0
کدکن 0
بخش مرکزی
بالاولایت
پائین ولایت 21