شهرستان جغتای

شهرستان جغتای

شهرستان جغتای
بخش مرکزی
جغتای
دستوران
بخش هلالی
میان جوین
پائین جوین