شهرستان جغتای

شهرستان جغتای

شهرستان جغتای
بخش مرکزی
جغتای 3
دستوران 0
بخش هلالی
میان جوین 0
پائین جوین 0