شهرستان جوین

شهرستان جوین

شهرستان جوین
بخش عطاملک
حکم آباد 3
زرین 0
بخش مرکزی
بالاجوین 40
پیراکوه 2