شهرستان خواف

شهرستان خواف
بخش جلگه زوزن
زوزن 49
کیبر 0
بخش سلامی
بالاخواف 0
سلامی 2
بخش سنگان
بستان 0
پائین خواف 4
بخش مرکزی
میان خواف 20
نشتیفان 1