شهرستان درگز

شهرستان درگز
بخش لطف آباد
دیباج 2
بخش مرکزی
تکاب 25
بخش نوخندان
درونگر 3
شهرستانه 2
بخش چاپشلو
قره باشلو 10