شهرستان سبزوار

شهرستان سبزوار
بخش روداب
خواشد 0
فروغن 2
بخش ششتمد
بیهق 18
تکاب کوه میش 3
ربع شامات 10
شامکان 3
بخش مرکزی
رباط 2
قصبه شرقی 569
قصبه غربی 134
کراب 4