شهرستان فیروزه

شهرستان فیروزه

شهرستان فیروزه
بخش طاغنکوه
طاغنکوه جنوبی 0
طاغنکوه شمالی 3
بخش مرکزی
تخت جلگه 2
فیروزه 1