شهرستان مشهد

شهرستان مشهد
مشهد
منطقه ۱ 1123
منطقه ۱۱ 686
منطقه ۵ 130
منطقه ۶ 182
منطقه ثامن 139
منطقه ۳ 439
منطقه ۸ 448
منطقه ۱۰ 739
منطقه ۹ 964
منطقه ۷ 622
منطقه ۱۲ 124
منطقه ۴ 104
منطقه ۲ 706
بخش احمدآباد
سرجام 52
پیوه ژن 31
بخش رضویه
آبروان 3
میامی 56
پائین ولایت 3
بخش مرکزی
تبادکان 11
درزآب 4
طوس 33
کارده 5
کنویست 2
میان ولایت 6