شهرستان نیشابور

شهرستان نیشابور
بخش زبرخان
اردوغش 10
اسحق آباد 0
زبرخان 11
بخش سرولایت
سرولایت 5
بخش مرکزی
دربقاضی 17
ریوند 8
فضل 19
مازول 808
بخش میان جلگه
بلهرات 0
عشق آباد 0
غزالی 2