شهرستان کاشمر

شهرستان کاشمر

شهرستان کاشمر
بخش کوهسرخ
برکوه 4
تکاب 0
بخش مرکزی
بالاولایت 3
پائین ولایت 116