شهرستان کلات

شهرستان کلات

شهرستان کلات
بخش زاوین
زاوین 12
پساکوه 1
بخش مرکزی
کبودگنبد 9
هزارمسجد 19