شهرستان کلات

شهرستان کلات

شهرستان کلات
بخش زاوین
زاوین
پساکوه
بخش مرکزی
کبودگنبد
هزارمسجد