شهرستان گناباد

شهرستان گناباد

شهرستان گناباد
بخش کاخک
زیبد 0
کاخک 4
بخش مرکزی
حومه 113
پس کلوت 2