شهرستان گناباد

شهرستان گناباد

شهرستان گناباد
بخش کاخک
زیبد
کاخک
بخش مرکزی
حومه
پس کلوت