شهرستان اسفراین

شهرستان اسفراین
بخش بام‌وصفی‌آباد
بام
صفی آباد
بخش مرکزی
آذری
دامنکوه
رزق آباد
روئین