شهرستان اسفراین

شهرستان اسفراین
بخش بام‌وصفی‌آباد
بام 2
صفی آباد 99
بخش مرکزی
آذری 48
دامنکوه 2
رزق آباد 0
روئین 30
میلانلو 0