شهرستان بجنورد

شهرستان بجنورد

شهرستان بجنورد
بخش مرکزی
آلاداغ 21
باباامان 22
بدرانلو 14
بجنورد 169
بخش گرمخان
گرمخان 10
گیفان 0