شهرستان جاجرم

شهرستان جاجرم
بخش جلگه سنخواست
دربند 2
چهارده سنخواست 5
بخش جلگه شوقان
شوقان 0
طبر 2
بخش مرکزی
میان دشت 31