شهرستان رازوجرگلان

شهرستان رازوجرگلان

شهرستان رازوجرگلان
بخش جرگلان
جرگلان 1
حصارچه 0
بخش غلامان
راستقان 0
غلامان 0
بخش مرکزی
باغلق 1
راز 0