شهرستان شیروان

شهرستان شیروان
بخش سرحد
تکمران 2
جیرستان 0
بخش قوشخانه
قوشخانه بالا 0
قوشخانه پائین 0
بخش مرکزی
حومه 2
زوارم 2
زیارت 90
سیوکانلو 1
گلیان 2